Informacja o trybie i terminie udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości

Prospekt emisyjny spółki POZBUD T&R S.A. dotyczący oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym praw do Akcji Serii D, Akcji Serii B i C zostanie opublikowany w dniu 7 kwietnia 2008 r., poprzez zamieszczenie jego wersji elektronicznej na stronach internetowych:

  • www.pozbud.pl
  • www.amerbrokers.pl
  • www.ic.poznan.pl

Harmonogram oferty:

  • 12 - 13 maja 2008 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na potrzeby utworzenia Księgi Popytu dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
  • 14 maja 2008 r. podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej;
  • 15 maja 2008 r. otwarcie subskrypcji;
  • 15 - 21 maja 2008 r. przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych;
  • do 23 maja 2008 r. wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do inwestorów, którzy podczas budowania Księgi Popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem akcji Serii D po cenie nie niższej, niż emisyjna;
  • 26 - 27 maja 2008 r. przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
  • 27 maja 2008 r. zamknięcie subskrypcji.

Przydział Akcji Serii D zostanie dokonany w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia subskrypcji.

Podstawa prawna: art. 47 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) i art. 31 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku.