Przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach"

POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z postępowaniem przetargowym na wybór Wykonawcy dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach", zawarł dn. 27.08.2015 r. z TESGAS S.A. (ul. Batorowska 9, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo) umowę na jego realizację.


POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z postępowaniem przetargowym na wybór Wykonawcy dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach", dokonał dn. 25.08.2015 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez TESGAS S.A., ul. Batorowska 9, Dąbrowa. Oferta uzyskała 100 pkt. Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.


POZBUD T&R S.A. ogłasza, że w związku z postępowaniem przetargowym na wybór Wykonawcy dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach", ogłoszonym dn. 5 sierpnia 2015 r., w Terminie składania ofert tj. do dn. 21 sierpnia 2015 r. do godz. 13.00 w Miejscu składania ofert tj. w Kancelarii Biura Zarządu POZBUD T&R S.A. (ul. Bukowska 10A, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo) wpłynęły 2 oferty. W Terminie składania ofert jedna oferta została wycofana.

Zamawiający dokonał otwarcia ofert dn. 21 sierpnia 2015 r. o godz. 13.10 w Miejscu składania ofert. Oferta została złożona przez Tesgas S.A., ul. Batorowska 9, Dąbrowa.
POZBUD T&R S.A. informuje, że aktualnie trwa ocena złożonej oferty.


POZBUD T&R S.A. dn. 17 sierpnia 2015 r. dokonał zmiany w Ogłoszeniu o przetargu dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach". Dokonano zamiany w punktach 6.1 lit. d) ppkt a), 11.7 i 12.2 Ogłoszenia o przetargu.
W związku z wprowadzonymi zmianami wydłuża się Termin składania ofert określony w pkt 12.1 Ogłoszenia o przetargu do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godziny 13.00. W konsekwencji wydłużeniu uległy także terminy określone w punktach 12.2, 13.2 i 14 Ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu 05.08.2015 (zmiana 17.08.2015)


POZBUD T&R S.A. dn. 12 sierpnia 2015 r. dokonał zmiany w Ogłoszeniu o przetargu dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach". Zmiana dotyczy poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w pkt 6.2 Wadium. Wprowadzona korekta nie ma wpływu na warunki ogłoszonego przetargu.

Ogłoszenie o przetargu 05.08.2015 (zmiana 12.08.2015)


POZBUD T&R S.A., w związku z Projektem pn. "Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach", na realizację którego uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, ogłasza dn. 5 sierpnia 2015 r. postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach".

Ogłoszenie o przetargu 05.08.2015