Dane finansowe

Jednostkowe dane finansowe

Dane finansowe IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 34 170 37 657 34 868 40 885 28 500
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 355 3 072 2 027 686 3 338
Zysk (strata) brutto 2 578 2 180 1 305 610 2 498
Zysk (strata) netto 2 215 1 825 1 552 539 1 792
Aktywa razem 288 753 299 024 303 147 308 615 292 943
Kapitał własny 161 096 162 921 164 473 165 012 166 804
Średnioważona liczba akcji (tys. szt.) 26 774 26 774 26 774 26 774 26 774
Wartość księgowa na jedną akcję 6,02 6,09 6,14 6,16 6,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,07 0,06 0,23 0,07

Skonsolidowane dane finansowe

Dane finansowe IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 42 844 42 164 38 781 43 775 32 685
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 908 2 743 2 447 786 3 595
Zysk (strata) brutto 3 012 1 726 1 629 645 2 632
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 475 1 592 1 756 583 1 885
Zysk (strata) netto 2 570 1443 1 830 573 1 901
Aktywa razem 317 171 322 374 328 993 333 084  323 143
Kapitał własny 167 728 169 170 171 000 171 573 173 474
Średnioważona liczba akcji (tys. szt.) 26 774 26 774 26 774 26 774 26 774
Wartość księgowa na jedną akcję 6,26 6,32 6,39 6,41 6,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,06 0,07 0,24 0,07