Dane finansowe

Jednostkowe dane finansowe

Dane finansowe  IQ'17 IIQ'17 IIIQ'2017 IVQ'2017 IQ'2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 500 26 532 27 797 26 847 29 879
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 3 338 2 865 1 989 3 133 2 163
Zysk (strata) brutto (tys.zł) 2 498 2 060 1 620 2 420 3 267
Zysk (strata) netto (tys. zł) 1 792 1 912 1 855 1 826 1 615
Aktywa razem (tys. zł) 292 943 302 346 308 430 311 418 327 930
Kapitał własny (tys. zł) 166 804 168 716 170 571 172 397 174 012
Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 6,23 6,30 6,37 6,44 6,50
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,07 0,07 0,21 0,28 0,06

Skonsolidowane dane finansowe

Dane finansowe IQ'17 IIQ'17 IIIQ'2017 IVQ'2017 IQ'2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 685 28 673 32 769 31 970 36 040
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 3 595 3 145 1 782 3 554 2 248
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 632 2 220 1 300 2 731 1 322
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (tys. zł) 1 885 2 030 1 694 2 019 1 615
Zysk (strata) netto (tys. zł) 1 901 2 059 5 375 -1 714 1 573
Aktywa razem (tys. zł) 323 143 328 204 334 129 337 487 356 134
Kapitał własny (tys. zł) 173 474 175 533 177 106 179 194 180 767
Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 6,48 6,56 6,61 6,69 6,75
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,07 0,08 0,21 0,28 0,06