Dane finansowe

Jednostkowe dane finansowe

Dane finansowe  IQ'17 IIQ'17 IIIQ'2017 IVQ'2017 IQ'2018 IIQ'2018 IIIQ'2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 500 26 532 27 797 26 847 29 879 22 956 26 941
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 3 338 2 865 1 989 3 133 2 163 2 340 2 296
Zysk (strata) brutto (tys.zł) 2 498 2 060 1 620 2 420 3 267 -269 1 507
Zysk (strata) netto (tys. zł) 1 792 1 912 1 855 1 826 1 615 1 122 1 164
Aktywa razem (tys. zł) 292 943 302 346 308 430 311 418 327 930 337 212 333 218
Kapitał własny (tys. zł) 166 804 168 716 170 571 172 397 174 012 175 134 168 291
Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 6,23 6,30 6,37 6,44 6,50 6,54 6,29
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,07 0,07 0,21 0,28 0,06 0,10 0,15

Skonsolidowane dane finansowe

Dane finansowe IQ'17 IIQ'17 IIIQ'2017 IVQ'2017 IQ'2018 IIQ'2018 IIIQ'2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 685 28 673 32 769 31 970 36 040 22 627 28 954
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 3 595 3 145 1 782 3 554 2 248 5 364 2 482
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 632 2 220 1 300 2 731 1 322 4 465 592
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (tys. zł) 1 885 2 030 1 694 2 019 1 615 2 870 76
Zysk (strata) netto (tys. zł) 1 901 2 059 5 375 -1 714 1 573 2 645 76
Aktywa razem (tys. zł) 323 143 328 204 334 129 337 487 356 134 378 207 370 327
Kapitał własny (tys. zł) 173 474 175 533 177 106 179 194 180 767 176 310 168 379
Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 6,48 6,56 6,61 6,69 6,75 6,59 6,29
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,07 0,08 0,21 0,28 0,06 0,16 0,16