Dane finansowe

Jednostkowe dane finansowe

Dane finansowe  IQ'17 IIQ'17 IIIQ'2017 IVQ'2017 IQ'2018 IIQ'2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 500 26 532 27 797 26 847 29 879 22 956
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 3 338 2 865 1 989 3 133 2 163 2 340
Zysk (strata) brutto (tys.zł) 2 498 2 060 1 620 2 420 3 267 -269
Zysk (strata) netto (tys. zł) 1 792 1 912 1 855 1 826 1 615 1 122
Aktywa razem (tys. zł) 292 943 302 346 308 430 311 418 327 930 337 212
Kapitał własny (tys. zł) 166 804 168 716 170 571 172 397 174 012 175 134
Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 6,23 6,30 6,37 6,44 6,50 6,54
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,07 0,07 0,21 0,28 0,06 0,10

Skonsolidowane dane finansowe

Dane finansowe IQ'17 IIQ'17 IIIQ'2017 IVQ'2017 IQ'2018 IIQ'2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 685 28 673 32 769 31 970 36 040 22 627
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 3 595 3 145 1 782 3 554 2 248 5 364
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 632 2 220 1 300 2 731 1 322 4 465
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (tys. zł) 1 885 2 030 1 694 2 019 1 615 2 870
Zysk (strata) netto (tys. zł) 1 901 2 059 5 375 -1 714 1 573 2 645
Aktywa razem (tys. zł) 323 143 328 204 334 129 337 487 356 134 378 207
Kapitał własny (tys. zł) 173 474 175 533 177 106 179 194 180 767 176 310
Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774179
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 6,48 6,56 6,61 6,69 6,75 6,59
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,07 0,08 0,21 0,28 0,06 0,16