Dane finansowe

Jednostkowe dane finansowe

Dane finansowe IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 37 657 34 868 40 885 28 500 26 532
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 072 2 027 686 3 338 2 865
Zysk (strata) brutto 2 180 1 305 610 2 498 2 060
Zysk (strata) netto 1 825 1 552 539 1 792 1 912
Aktywa razem 299 024 303 147 308 615 292 943 302 346
Kapitał własny 162 921 164 473 165 012 166 804 168 716
Średnioważona liczba akcji (tys. szt.) 26 774 26 774 26 774 26 774 26 774
Wartość księgowa na jedną akcję 6,09 6,14 6,16 6,23 6,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,06 0,23 0,07 0,07

Skonsolidowane dane finansowe

Dane finansowe IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17

IIQ'17

Przychody netto ze sprzedaży 42 164 38 781 43 775 32 685 28 673
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 743 2 447 786 3 595 3 145
Zysk (strata) brutto 1 726 1 629 645 2 632 2 220
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 592 1 756 583 1 885 2 030
Zysk (strata) netto 1443 1 830 573 1 901 2 059
Aktywa razem 322 374 328 993 333 084  323 143 328 204
Kapitał własny 169 170 171 000 171 573 173 474 175 533
Średnioważona liczba akcji (tys. szt.) 26 774 26 774 26 774 26 774 26 774 
Wartość księgowa na jedną akcję 6,32 6,39 6,41 6,48 6,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,07 0,24 0,07 0,08