Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 40/2011 Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R S.A.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), informuje, iż w związku z rezygnacjami z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Emitenta złożonymi w dniu 08.07.2011 r. przez Pana Przemysława Marchwickiego i w dniu 05.09.2011 r. przez Pana Wojciecha Komera - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 11 października 2011 r. uzupełniło skład Rady Nadzorczej i powołało z tym dniem Pana Macieja Mizerka i Pana Jakuba Andrzejaka na członków Rady Nadzorczej Spółki.
 
Pan Maciej Mizerka posiada wykształcenie wyższe, w 1992 r. ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Wydział Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki. W latach 1992 - 1994 był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu i równocześnie specjalistą w Banku Staropolskim i konsultantem WIL Consulting House Sp. o.o. Następnie pracował jako analityk i Kierownik Działu Analiz Domu Maklerskiego BMT S.A. W latach 1999 - 2008 był doradcą Prezesa Zarządu PTI Sp. z o.o., Prezesem Zarządu GLOB Sp. z o.o. i Dealerem Papierów Wartościowych IDM S.A. Od 2001 do 2007 r. był członkiem Rady Nadzorczej spółki RELPOL S.A. Ponadto od roku 2000 do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą.
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Mizerka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Maciej Mizerka nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Pan Jakub Andrzejak w roku bieżącym ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Zawodowej " Kadry dla Europy" w Poznaniu na kierunku Ochrona Dóbr Kultury ze specjalizacją Konserwacja Rzemiosła Artystycznego. Od 2008 r. do chwili obecnej pracuje w spółce POZBUD T&R S.A. na stanowisku Specjalisty ds. handlowych, co pozwoli mu wykorzystać zdobyte już doświadczenie w pracach Rady Nadzorczej Spółki.
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jakub Andrzejak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jakub Andrzejak nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent