Powołanie Zarządu nowej kadencji

Raport bieżący nr 37/2013 Powołanie Zarządu nowej kadencji.
 
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2013 roku podjęła uchwałę o ustanowieniu dwuosobowego składu Zarządu spółki Pozbud T&R S.A. na kolejną trzecią kadencję. Kadencja Zarządu, zgodnie z § 5 ust. 4 Statutu Spółki, trwa trzy lata i w przypadku zarządu wieloosobowego jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. W związku z upływem obecnej kadencji Zarządu i wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2013 r. ponownie jednomyślnie powołała z tym dniem na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna trzeciej kadencji Pana Tadeusza Andrzejaka, a na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna trzeciej kadencji Pana Romana Andrzejaka.