Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta

Raport bieżący nr 31/2013 Zawarcie umowy przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako - Lidera Konsorcjum na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego
 
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka?, Emitent?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) podaje do wiadomości, iż w związku z przyjęciem złożonej przez Spółkę oferty, Emitent w dniu 03 czerwca 2013 r. podpisał w ramach Konsorcjum Pozbud T&R S.A. i Remaxbud Sp. z o.o. jako jego Lider, umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 
Stronami umowy są : Konsorcjum spółek: Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu, Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor? Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, reprezentowane przez Torpol S.A. i Astaldi S.p.A., działające jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą NLF Torpol Astaldi s.c. w Łodzi jako Wykonawsca oraz Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Emitent - Pozbud T&R S.A.. z siedzibą w Wysogotowie i Remaxbud Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie jako Podwykonawca.
 
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów i obsługi podróżnych, połączonego z przebudową układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową oraz wykonanie związanych z tym robót?, oraz sporządzenie przez Podwykonawcę projektów wykonawczych, niezbędnych do realizacji robót budowlanych.
 
Szacunkowy zakres robót przypadający do wykonania przez Pozbud T&R S.A. wynosi 30 %.
 
Całkowita cena kontraktu dla całego Konsorcjum Podwykonawcy, ustalona została na wartość netto 33.831.450,29 zł. Ponadto Remaxbud Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum zapłaci Emitentowi - Liderowi Konsorcjum 2 % netto wartości kontraktu.
 
Podwykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminie do dnia 02 listopada 2013 r.
 
Podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy w następujących przypadkach:
 
- za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
 
- za przekroczenie terminów zamknięcia poszczególnych robót wskazanych w harmonogramie, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5 % wartości brutto poszczególnych prac lub robot, których to dotyczy,
 
- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad, w okresie usuwania wad wymienionych w powiadomieniu Wykonawcy, w wysokości 1,0 % wartości brutto poszczególnych prac lub robót, których wada dotyczy, za każdy dzień opóźnienia,
 
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto,
 
- we wszystkich przypadkach, gdy umowa nakłada na Podwykonawcę obowiązek uzyskania od Koordynatora, Inżyniera lub Wykonawcy w określonym terminie uzgodnień lub powiadomień o określonych zdarzeniach, a Podwykonawca nie spełni tego obowiązku w przewidzianym terminie, w wysokości 0,1 % kwoty umowy brutto, odrębnie zakażmy taki przypadek braku wymaganego uzgodnienia lub powiadomienia,
 
- za nieobecność wymaganego przez umowę przedstawiciela podwykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokości 10.000 zł odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym terminie narady lub spotkania,
 
- za opóźnienie w przekazaniu raportu z postępu prac, w wysokości 10.000 zł za każdy dzien opóźnienia przekazania raportu,
 
- za opóźnienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki, w wysokości 25.000 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu polisy lub dowodu opłacenia składki,
 
- za opóźnienie w uzupełnieniu wysokości wymaganego zabezpieczenia po zlikwidowaniu szkody, w wysokości 25.000 zł za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu zabezpieczenia
 
- za naruszenie przepisów bhp i przeciwpożarowych na placu budowy, w wysokości 25.000 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez zamawiającego przypadek takiego naruszenia.
 
Ponadto w umowie ustalono, iż zapłata kar umownych nie pozbawia Wykonawcy prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 
Podwykonawca zobowiązany jest do zawarcia następujących umów ubezpieczenia:
 
- umowy ubezpieczenia OC w wysokości 2.500.00,00 zł w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
 
- umowy ubezpieczenia od ryzyka śmierci lub kalectwa w wyniku działania lub zaniechania Podwykonawcy - na sumę ubezpieczenia w kwocie 50.000,00 zł na każde zdarzenie - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
 
- umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników wykonujących czynności pozostające w związku z realizacją robót - na sumę ubezpieczenia 500.000,00 zł, przy czym ubezpieczenie obejmuje podlimit ubezpieczenia na pracownika w wysokości 50.00,00 zł
 
i dostarczenia Wykonawcy kopii polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia składek.
 
Ponadto Podwykonawca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Wykonawcy części składki ubezpieczeniowej zapłaconej przez Wykonawcę z tytułu ubezpieczenia wszystkich ryzyk związanych z budową i montażem, w udziale wynoszącym 0,9 % wynagrodzenia netto.
 
W odniesieniu do robót zrealizowanych przez Podwykonawcę strony ustaliły 3 letni termin gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru końcowego oraz 5 letni okres odpowiedzialności Podwykonawcy w ramach rękojmi na roboty budowlane, licząc od daty wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót.
 
Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy w terminie 14 dni od zawarcia umowy nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji wystawionej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeń, zatwierdzonej przez Wykonawcę, przy czym wysokość kwoty odpowiedzialności gwaranta winna odpowiadać 10 % wysokości wynagrodzenia netto Podwykonawcy bez potrąceń..
 
Podwykonawca zobowiązany jest partycypować w ponoszonych przez Wykonawcę kosztach utrzymania placu budowy w wysokościach określonych w umowie.
 
Umowa dopuszcza możliwość zawierania przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami za zgodą Wykonawcy.
 
Każdy z członków Konsorcjum Podwykonawcy odpowiada samodzielnie wobec Wykonawcy za swój zakres prac, za jakość i terminowość własnych robót i dostaw, jak również robót i dostaw realizowanych przez jego podwykonawców.
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.