Zawarcie znaczącej umowy z Akropol Inwestycje Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 42/2011 Znaczące umowy zawarte z Akropol Inwestycje Sp. z o.o.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. informuje, że w dniu 12 października br. podpisał z Akropol Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu umowę na kwotę 3.024.00,00 PLN netto, w związku z czym umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 8.809.300,00 PLN netto, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, zawartej z w/w firmą, a mianowicie:
 
1) Umowa została zawarta w dniu 18.07.2011.
 
2) Stroną zamawiającą jest Akropol Inwestycje Sp. z o.o., a wykonawcą Emitent
 
3) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 18 lokali apartamentowych (w "stanie developerskim" wraz z infrastrukturą zewnętrzną) w zabudowie szeregowej w Luboniu
 
4) Termin realizacji umowy określono do dnia 30.12.2012 r.
 
5) Wynagrodzenie ustalono na kwotę 3.402.000,00 PLN netto.
 
6) Zabezpieczenie ustanowione przez strony na poczet usunięcia wad i usterek, w wysokości 10% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy tj. w wysokości 340.200,00 PLN brutto Zamawiający wytrąci Wykonawcy proporcjonalnie z każdej płatności zatwierdzonej faktury VAT przez Zamawiającego. Uwolnienie 100% zabezpieczenia na poczet usunięcia wad i usterek nastąpi w ciągu 7 dni po upływie okresu gwarancji o ile Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu umowy.
 
7) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy i liczony jest od dnia zakończenia inwestycji, za wyjątkiem urządzeń na które obowiązuje gwarancja producenta, lecz nie krótsza niż 1 rok od daty dostawy.
 
8) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 
a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 
b. za każdy dzień opóźnienia realizacji etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie - 0,01 % wynagrodzenia umownego netto. Powyższe dotyczy również terminów pośrednich ,
 
c. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze - 0,01% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.
 
d. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.
 
9) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:
 
a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 
b. za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru lub w dokonaniu odbioru - 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.
 
10) Strony ponadto zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent