Zawarcie znaczącej umowy z Baumal Group S.A.

Raport bieżący nr 18/2013 Zawarcie umowy inwestycyjnej z akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd  Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka?) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2013 r. zawarł Umowę inwestycyjną ("Umowa?) z Panem Adrianem Baum oraz Panią Moniką Szeszułą ? głównymi  spółki Baumal Group S.A. ("Akcjonariusze?).
 
Zawarcie Umowy dotyczy działań związanych z planowanym przejęciem spółki Baumal Group S.A. z siedzibą Luboniu ("Baumal?) i dalszym rozwojem Spółki oraz pozostaje w bezpośrednim związku z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z treścią raportów bieżących nr 16/2013 oraz 17/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.
 
Przedmiotem niniejszej umowy inwestycyjnej jest wzajemne zobowiązanie się stron Umowy do podjęcia wszelkich działań mających na celu umożliwienie Akcjonariuszom dokonania inwestycji w Spółkę polegającej, w szczególności na:
 
- sprzedaży przez Akcjonariuszy łącznej liczby 5.400.000  Baumal za cenę 6 zł za jedną akcję,
 
- objęciu przez Akcjonariuszy łącznie 8.100.000 akcji w podwyższonym kapitale Spółki po cenie emisyjnej 4 zł za jedną akcję.
 
Ponadto, Umowa przewiduje zaoferowanie akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki również innym akcjonariuszom Baumal, jak również innym inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej.
 
Sprzedaż  Baumal przez Akcjonariuszy nastąpi po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, pod warunkiem podjęcia przez to Walne Zgromadzenie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
 
Strony Umowy ustaliły, iż w przypadku negatywnej zmiany albo niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy przez Akcjonariuszy, Spółce przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy w całości.
 
Ponadto, strony Umowy zastrzegły, iż żadna z nich nie może, bez wcześniejszej pisemnej zgody wszystkich pozostałych stron Umowy przenieść całości ani części swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym na podmiot zależny.