Zawarcie znaczącej umowy z Baumal Group S.A.

 Raport bieżący nr 79/2013 Zawarcie umowy pożyczki z firmą BAUMAL GROUP S.A.

 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), informuje, że w dniu 12 grudnia 2013 roku zawarł z firmą BAUMAL GROUP S.A. z siedzibą w Luboniu umowę pożyczki.
 
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Pozbud T&R S.A. ("Pożyczkodawca?) spółce Baumal Group S.A. ("Pożyczkobiorca?) pożyczki w kwocie 13.585.336,00 zł na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. na sfinansowanie wydatków netto ponoszonych przez Pożyczkobiorcę, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien z PCV w Baumal Group S.A.? (zwanego "Projektem? Pożyczkobiorca wystąpi o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa, w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, działania 4.4.: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (zwanego "Programem?).
 
Warunkiem uruchomienia pożyczki jest:
 
- przedstawienie Pożyczkodawcy umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Pożyczkobiorca a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem będzie refundacja części wydatków kwalifikowanych Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu,
 
- pełna realizacja postanowień Umowy inwestycyjnej oznaczająca przejęcie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę,
 
- przedstawienie Pożyczkodawcy pierwszej umowy na realizację robót budowlanych lub dostawę maszyn i urządzeń w ramach Projektu wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym jego realizacji,
 
- ustanowienie przez Pożyczkobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową.
 
Udzielenie pożyczki następować będzie w transzach, w terminach i wysokości wskazanych przez Pożyczkobiorcę. Ostateczna wysokość pożyczki zostanie ustalona i rozliczona po zakończeniu realizacji powyższego Projektu.
 
Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR 1Y (Warsaw Interbank Offered Rate, 1 rok) powiększoną o 3,0 punkty procentowe marży.
 
Okres karencji w spłacie pożyczki ustalony został do dnia 31 grudnia 2016 r. Spłata pożyczki następować będzie w równych ratach miesięcznych płatnych począwszy od 01 stycznia 2017 r.
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).