Zawarcie znaczącej umowy z Baumal Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 37/2011 Znaczące umowy zawarte z Baumal Sp. z o.o.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. informuje, że w dniu 23 września br. otrzymał podpisaną dnia 23.09.2011 z Baumal Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu umowę na kwotę 1.488.583,20 PLN netto, w związku z czym umowy zawarte od 18 maja 2011 r. (raport bieżący nr 17/2011), z tym podmiotem łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 7.780.362,70 PLN netto, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, zawartej z w/w firmą, a mianowicie:
 
1) Umowa została zawarta w dniu 23.09.2011.
 
2) Stroną zamawiającą jest Baumal Sp. z o.o., a wykonawcą Emitent
 
3) Przedmiotem umowy jest wykonanie drewnianej stolarki otworowej (okna i drzwi wewnętrzne) oraz drewnianych elementów budowlanych (szalunki, podesty, stemple) 
 
4) Termin realizacji umowy określono do dnia 31.01.2012 r.
 
5) Wynagrodzenie ustalono na kwotę 1.488.583,20 PLN netto.
 
6) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 48 miesięcy i liczony jest od dnia odbioru towaru, z wyłączeniem elementów budowlanych.
 
7) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 
a. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto 
 
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto 
 
c. za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości netto zgłoszonej do reklamacji stolarki za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości netto reklamowanej stolarki
 
8) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: 
 
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, gdy Emitent nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy.
 
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego do wysokości poniesionych przez Emitenta kosztów, gdy Emitent rozpoczął realizację przedmiotu umowy.
 
9) Strony ponadto zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Agnieszka Lachor - Prokurent