Zawarcie znaczącej umowy z PANTO Poland Janusz Lewalski

Raport bieżący nr 13/2014
 
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), informuje, iż w dniu 25 marca 2014 r. zawarł umowę dostawy i montażu maszyn i urządzeń z firmą PANTO POLAND JANUSZ LEWALSKI z siedzibą w Szczytnie. Umowa zawarta została w celu wykonania zadania pn. "Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach?, realizowanego w ramach projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach?, na współfinansowanie którego Emitent uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, o czym informował raportem bieżącym nr 63/2013 z dnia 06 listopada 2013 r.
 
1) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Inwestor i PANTO POLAND JANUSZ LEWALSKI z siedzibą w Szczytnie jako Dostawca.
 
2) Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia dla potrzeb zakładu Emitenta, zlokalizowanego w Słonawach, gmina Oborniki ("Zadanie inwestycyjne?).
 
3) Termin rozpoczęcia wykonania Zadania inwestycyjnego ustalono na dzień podpisania niniejszej Umowy, a termin zakończenia wykonania zadania - do dnia 10 marca 2015 roku.
 
4) Za wykonanie przedmiotu umowy Inwestor zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 17.896.000,00 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT, wyliczonego zgodnie z przepisami. Wynagrodzenie będzie płatne w postaci 4 zaliczek, płatnych po zakończeniu poszczególnych etapów wykonania zadania.
 
5) Dostawca udziela gwarancji jakości na okres 2 lat na wszystkie maszyny i urządzenia składające się na Zadanie inwestycyjne, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego. W przypadku okresów dłuższych niż 2 lata, obowiązywać będzie gwarancja producenta maszyn i urządzeń.
 
6) W celu zapewnienia prawidłowego wykonania Umowy, Dostawca, w dniu podpisania Umowy, wniesie dwa weksle in blanco, w łącznej wysokości 2 % wartości netto Umowy, w tym jeden - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy (70%) i drugi - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady z gwarancji jakości (30%).
 
 
7) Dostawca zobowiązany jest posiadać:
 
a/. ubezpieczenie majątkowe przedmiotu Umowy od ryzyka jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu i montażu,
 
b/. ubezpieczenie wypadkowe od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Dostawcy i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją Zadania inwestycyjnego,
 
c/. ubezpieczenie w ramach odpowiedzialności cywilnej o wartości minimalnej 2.000.000,00 zł.
 
Dostawca zobowiązany jest do okazania Inwestorowi oryginałów polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami ich opłacenia, w terminie 30 dni od podpisania Umowy.
 
8) W przypadku zwłoki Dostawcy w realizacji jego terminowych obowiązków wynikających w Umowy, w tym również obowiązków w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia.
 
Strony zastrzegły sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.
 
9) Inwestor zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym , jeżeli:
 
a/. Dostawca wykonuje Zadanie inwestycyjne w sposób wadliwy lub niezgodny z ustaleniami zawartymi w Umowie, pomimo bezskutecznego upływu terminu uzgodnionego przez Strony do usunięcia stwierdzonych wad,
 
b/. Dostawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Zadania inwestycyjnego tak dalece, że nie jest możliwe, aby zakończył je w terminie umownym,
 
c/. Dostawca pisemnie oświadczy, że na warunkach ustalonych w Umowie, nie jest w stanie wykonać Zadania inwestycyjnego w całości lub w części,
 
d/. wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
 
e/. w przypadku złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego dla Dostawcy lub zostanie ogłoszona upadłość Dostawcy lub ogłosi on otwarcie likwidacji.
 
10) Dostawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 
a/. w razie zaległości w płatności którejkolwiek z prawidłowo wystawionych faktur, przekraczającej 28 dni, na podstawie bezspornych protokołów odbioru częściowego lub końcowego,
 
b/. wydania nakazu zajęcia majątku Inwestora,
 
c/. złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego dla Inwestora lub ogłoszenia upadłości Inwestora lub ogłoszenia przez Inwestora otwarcie likwidacji.
 
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).