Zawarcie znaczącej umowy z Remaxbud sp. z o.o.

Raport bieżący nr 3/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2013 z dnia 06 listopada 2013 r. informuje, że w dniu 22 stycznia 2014 r. otrzymał drugostronnie podpisaną umowę o wykonanie robót budowlanych z dnia 17 stycznia 2014 r., zawartą z firmą REMAXBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie.
 
1) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Inwestor i REMAXBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie jako Generalny Wykonawca.
 
2) Przedmiotem umowy jest wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z częścią biurowo- socjalną w Słonawach? wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach,? na współfinansowanie którego Emitent uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, o czym informował raportem bieżącym nr 63/2013 z dnia 06 listopada 2013 r.
 
3) W toku wykonywania umowy Generalny Wykonawca może posługiwać się Podwykonawcami, po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora.
 
4) Ustalono termin zakończenia wykonania robót budowlanych, usunięcia usterek i wad - do dnia 30 września 2014 r. oraz termin uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - do dnia 31 października 2014 roku.
 
5) Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono dla Generalnego Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 13.600.400,00 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT.
 
6) Generalny Wykonawca udziela gwarancji jakości na:
 
- na roboty budowlano - montażowe, w tym instalacyjne - 4 lata,
 
- na urządzenia - 2 lata,
 
- na pokrycie dachu i jego izolacje oraz na konstrukcyjne elementy nośne - 10 lat.
 
Bieg powyższych terminów liczony jest od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Inwestora.
 
7) W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Generalny Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie dwa weksle in blanco w łącznej wysokości 5 % wartości netto umowy.
 
8) Generalny Wykonawca zobowiązany jest w terminie najpóźniej do 30 dni od podpisania umowy ubezpieczyć na własny koszt roboty budowlane od wszelkich ryzyk budowlanych CAR i przenieść prawa wynikające z ubezpieczenia na Emitenta, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 16.728.492,00 zł. Generalny Wykonawca zobowiązany jest również posiadać ubezpieczenie w ramach odpowiedzialności cywilnej o wartości minimum 3.000.000,00 zł.
 
9) Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi następujące kary umowne:
 
- w przypadku zwłoki w realizacji terminowych obowiązków wynikających z umowy w tym również w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia,
 
- za niedostarczenie polisy z tytułu ubezpieczenia robót budowlanych - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia,
 
- za odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Generalny Wykonawca - w wysokości 8% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto.
 
10) Inwestor zapłaci Generalnemu Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Inwestor - w wysokości 8% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto.
 
Strony zastrzegły sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.
 
11) Inwestor zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Generalny Wykonawca:
 
- wstrzyma z przyczyn od siebie zależnych wszystkie roboty budowlane na czas co najmniej 14 dni roboczych lub pozostanie w zwłoce z rozpoczęciem robót budowlanych przez okres co najmniej 14 dni roboczych,
 
- wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy lub niezgodny w ustaleniami umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu uzgodnionego do usunięcia wad,
 
- pozostaje w zwłoce z wykonaniem robót budowlanych tak, iż nie jest możliwe zakończenie ich w terminie umownym,
 
- pisemnie oświadczy, iż nie jest w stanie wykonać robót budowlanych w całości lub w części na warunkach ustalonych w umowie,
 
- przez okres dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy nie przedstawi ubezpieczenia od ryzyk budowlanych CAR
 
- a także w sytuacji, gdy wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Generalnego Wykonawcy czy też złożony zostanie wniosek o otwarcie postępowania układowego Generalnego Wykonawcy, ogłoszona zostanie jego upadłość lub ogłosi on otwarcie likwidacji.
 
11) Generalny Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy:
 
- w razie zaległości w płatności którejkolwiek z faktur, przekraczającej 28 dni,
 
- w razie przerwania robót na okres dłuższy niż 2 miesiące z przyczyn leżących po stronie Inwestora, a nie z przyczyn decyzji administracyjnych, za które Inwestor nie ponosi odpowiedzialności,
 
- a także ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Inwestora, czy też złożony zostanie wniosek o otwarcie postępowania układowego Inwestora, ogłoszona zostanie jego upadłość lub ogłosi on otwarcie likwidacji.
 
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą (wartość umowy brutto) jest wartość kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami )