Zawarcie znaczącej umowy z TORPOL S.A.

30/2014 Podpisanie przez Emitenta Umowy podwykonawczej ze spółką TORPOL S.A.
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. informuje, że w dniu 31 lipca 2014 r., jako Podwykonawca, podpisał ze spółką TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu Umowę nr PPa 03/B104/2014 dla realizacji części prac budowlano-montażowych ("Umowa?) wchodzących w zakres zamówienia publicznego udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) pod nazwą: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) w ramach Projektu: POIiŚ 7.1 - 22.1 (Kontrakt).
 
1). Umowa nr PPa 03/B104/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku.
 
2) Stronami umowy są: TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Wykonawca i POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Podwykonawca.
 
3) Przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe, które zostaną wykonane zgodnie z projektem technicznym, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanymi przez Wykonawcę.
 
4) Całość obowiązków wynikający z w/w Umowy Podwykonawca zrealizuje w terminie 33 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (20.12.2012 r.), z zachowaniem innych terminów określonych przez Kontrakt Główny i w terminach zgodnych z ustalonym Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym, tj. do dnia 20 września 2015 roku.
 
5) Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 108.221.395,66 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT, tj. 133.112.316,66 zł brutto.
 
6) Podwykonawca udziela Wykonawcy rękojmi za wady na Roboty będące przedmiotem Umowy (Okres Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu Głównego). Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, wystawionym na mocy Kontraktu Głównego, z zastrzeżeniem, że Podwykonawca udzieli rękojmi na dostarczone urządzenia i materiały na okres dłuższy, o ile taką rękojmię udzielają producenci tych urządzeń i materiałów.
 
7) W celu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę oraz roszczeń z tytułu udzielonej prze niego rękojmi za wady, zostaje ustanowione zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.
 
8) W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca obciąży Podwykonawcę z tytułu opóźnienia w realizacji prac w stosunku do harmonogramu, przekroczenia wyznaczonego terminu na usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi oraz odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, przy czym limit kar umownych z w/w tytułów wynosi 30% wynagrodzenia brutto.
 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
 
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).