Zawarcie znaczącej umowy z TU InterRisk Vienna Insurance Group S.A.

Raport bieżący nr 4/2014

 
Podstawa Prawna: 
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, że w dniu 17 lutego 2014 r. podpisał drugostronnie aneks z dnia 24.01 2014 r. do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Nr GG07/283 z dnia 15.03.2010 r., zawartej pomiędzy InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo Ubezpieczeń?) a Emitentem.
 
Aneksem zwiększona została z kwoty 3.500.000,00 zł do kwoty 20.000.000,00 zł górna granica łącznej odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, zwana "limitem gwarancyjnym?, z tytułu wszystkich wydanych gwarancji w oparciu w/w Umowę.
 
Umowa, do której sporządzono niniejszy aneks określa zasady udzielania przez Towarzystwo Ubezpieczeń gwarancji ubezpieczeniowych w związku ze składanymi przez Emitenta, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach zawartych w wyniku przetargu przez Emitenta z Beneficjentami gwarancji. O zawarciu umowy Spółka nie informowała, z uwagi na jej wartość w odniesieniu do kapitałów własnych Emitenta (3.500.000,00 zł).
 
Pozostałe postanowienia w/w umowy pozostają bez zmian, a jej warunki są standardowe dla tego typu umów.
 
Kryterium uznania podpisanego aneksu za znaczący (wartość limitu gwarancyjnego) jest wartość kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ).