Zawarcie znaczących umów z Akropol sp. z o.o.

Raport bieżący nr 13/2013
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. dotyczącego zawarcia znaczącej umowy o roboty budowlane z firmą AKROPOL Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zgodnie z art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami), informuje, że w dniu 15 kwietnia 2013 r. otrzymał drugostronnie podpisany aneks z dnia 03 kwietnia 2013 r. do w/w Umowy.
Przedmiotem umowy są roboty budowlane, polegające na wykonaniu, dostawie i montażu stolarki otworowej drewnianej oraz wykonanie robot budowlano - wykończeniowych dwóch budynków mieszkalnych apartamentowych, wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na terenie działki położonej w Skarbimierzycach gm. Dobra.
 
W związku ze zmianą pozwolenia na budowę oraz zmianą projektu budowlano - wykonawczego, aneksem zmieniony został termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz wielkość wynagrodzenia ryczałtowego.
 
a) Termin rozpoczęcia robót ustalona na dzień 03 kwietnia 2013 r., a zakończenia robót - na dzień 30 czerwca 2016 r. (w umowie - rozpoczęcie robót 15 maja 2012 r., zakończenie robót 15 maja 2015 r.).
 
b) Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na kwotę 7.520.000,00 zł netto (w umowie - na kwotę 8.493.000,00 zł netto). Zmiana wynagrodzenia spowodowana została zmniejszeniem kubatury projektowanych budynków poprzez rezygnację z budowy garaży podziemnych pod tymi budynkami.
 
Pozostałe postanowienia w/w Umowy nie uległy zmianie.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-15 Agnieszka Lachor Prokurent Agnieszka lachor