Zawarcie znaczących umów z Alusta S.A.

Raport bieżący nr 33/2013 Zawarcie z firmą ALUSTA S.A. dwóch znaczących umów na wykonanie robót budowlanych
 
 
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) informuje, że w dniu 06 czerwca 2013 r. drugostronnie podpisał otrzymane umowy podwykonawcze nr 1/140/2013 i nr 2/140/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. na wykonanie I i II etapu robót budowlanych, zawarte z firmą ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 
I. Umowa podwykonawcza nr 1/140/2013 na wykonanie I etapu robót budowlanych zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej o roboty budowlane z dnia 19 marca 2013 r. (o zawarciu umowy przedwstępnej informowaliśmy raportem bieżącym nr 10/2013 z dnia 20 marca 2013 r.)
 
1) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca i Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawca.
 
2) Przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe dla przebudowy stacji Koszęcin i odcinka Sowczyce - Olesno Śląskie (dalej "Roboty?) w ramach realizacji etapu I Zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety-Kluczbork? w ramach Projektu: POIiŚ 7.1-70?
 
3) Podwykonawca wykona roboty objęte przedmiotem umowy nie później niż w ciągu 740 dni licząc od dnia 15 kwietnia 2013 roku.
 
4) Za wykonanie robót objętych przedmiotem umowy ustalono dla Podwykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 28.937.263,93 zł netto, z tytułu generalnego wykonawstwa i nadzoru nad realizacją umowy ustalono dla Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 5 % netto wartości przedmiotu umowy.
 
5) Podwykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji jakości za zrealizowany przez siebie zakres robót na okres 36 miesięcy od dnia wydania Świadectwa przejęcia Robót przez Zamawiającego
 
6) W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Podwykonawca ustanowi zabezpieczenie w łącznej wysokości 10 % wynagrodzenia brutto poprzez złożenie dwóch weksli własnych in blanco.
 
7) Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, i tak:
 
Podwykonawca zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:
 
- za przekroczenie terminu ukończenia Robót, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,
 
- za przekroczenie terminów wykonania poszczególnych części Robót lub innych czynności wskazanych w Harmonogramie Robót Podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,06% wartości brutto poszczególnych opóźnionych robót podlegających odbiorowi i rozliczeniu,
 
- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia albo następnie w okresie rękojmi i gwarancji w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub Inżyniera Kontraktu w wysokości 1 % wartości brutto poszczególnych prac lub robót, których wada dotyczy za każdy dzień opóźnienia,
 
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto,
 
- we wszystkich przypadkach, gdy umowa nakłada na Podwykonawcę obowiązek uzyskania w określonym terminie uzgodnień lub powiadomień o określonych zdarzeniach Wykonawcy, a Podwykonawca tego obowiązku nie wykona w przewidzianym do tego terminie - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, odrębnie za każdy przypadek braku wymaganego uzgodnienia lub powiadomienia,
 
- za opóźnienie w przekazaniu raportu z postępu prac, w wysokości 15.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia przekazania raportu,
 
- za opóźnienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki, w wysokości 40.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu polisy lub dowodu opłacenia składki,
 
- za naruszenie przepisów bhp i p.poż. na placu budowy, w wysokości 35.000,00 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Wykonawcę przypadek takiego naruszenia,
 
- za przedłużenie zamknięć w wysokości 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy.
 
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
 
8) Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części (w stosunku do części Robót nie odebranych) ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:
 
- zostanie złożony uzasadniony wniosek o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy albo otwarta likwidacja Podwykonawcy,
 
- Podwykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn, nie kontynuuje Robót z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
 
- Podwykonawca realizuje Roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz z dokumentacją projektową, wykonawcą lub przetargową,
 
- Podwykonawca prowadzi uzgodnienia z Zamawiającym z pominięciem Wykonawcy,
 
- Podwykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 
- zaistnieją okoliczności uzasadniające odstąpienie opisane w klauzuli 15 Kontraktu Głównego,
 
- gdy Kontrakt Główny zawarty pomiędzy Konsorcjum, a Zamawiającym został rozwiązany bez względu na przyczynę i zawinienie którejkolwiek ze Stron Kontraktu Głównego.
 
9) Podwykonawca ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części (w stosunku do części Robót nie odebranych) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 
- nie przedstawienia przez Wykonawcę umowy Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia,
 
- zwłoki w regulowaniu należności Wykonawcy względem Podwykonawcy wynoszącej co najmniej 30 dni.
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.
 
II. Umowa podwykonawcza nr 2/140/2013 na wykonanie II etapu robót budowlanych
 
1) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca i Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawca.
 
2) Przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe dla przebudowy stacji Sieraków Śląski, Sowczyce, Olesno Śląskie i odcinka Sieraków Śl. - Sowczyce (dalej "Roboty?) w ramach realizacji etapu I Zamówienia dla przebudowy stacji Koszęcin i odcinka Sowczyce - Olesno Śląskie (dalej "Roboty?) w ramach realizacji etapu I Zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety-Kluczbork? w ramach Projektu: POIiŚ 7.1-70?.
 
3) Podwykonawca wykona roboty objęte przedmiotem umowy nie później niż w ciągu 740 dni licząc od dnia 15 kwietnia 2013 roku.
 
4) Za wykonanie robót objętych przedmiotem umowy ustalono dla Podwykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 32.994.229,01 zł netto, z tytułu generalnego wykonawstwa i nadzoru nad realizacją umowy ustalono dla Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 5 % netto wartości przedmiotu umowy.
 
5) Podwykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji jakości za zrealizowany przez siebie zakres robót na okres 36 miesięcy od dnia wydania Świadectwa przejęcia Robót przez Zamawiającego
 
6) W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Podwykonawca ustanowi zabezpieczenie w łącznej wysokości 10 % wynagrodzenia brutto poprzez złożenie dwóch weksli własnych in blanco.
 
7) Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, i tak:
 
Podwykonawca zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:
 
- za przekroczenie terminu ukończenia Robót, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,
 
- za przekroczenie terminów wykonania poszczególnych części Robót lub innych czynności wskazanych w Harmonogramie Robót Podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,06% wartości brutto poszczególnych opóźnionych robót podlegających odbiorowi i rozliczeniu,
 
- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia albo następnie w okresie rękojmi i gwarancji w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub Inżyniera Kontraktu w wysokości 1 % wartości brutto poszczególnych prac lub robót, których wada dotyczy za każdy dzień opóźnienia,
 
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto,
 
- we wszystkich przypadkach, gdy umowa nakłada na Podwykonawcę obowiązek uzyskania w określonym terminie uzgodnień lub powiadomień o określonych zdarzeniach Wykonawcy, a Podwykonawca tego obowiązku nie wykona w przewidzianym do tego terminie - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, odrębnie za każdy przypadek braku wymaganego uzgodnienia lub powiadomienia,
 
- za opóźnienie w przekazaniu raportu z postępu prac, w wysokości 15.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia przekazania raportu,
 
- za opóźnienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki, w wysokości 40.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu polisy lub dowodu opłacenia składki,
 
- za naruszenie przepisów bhp i p.poż. na placu budowy, w wysokości 35.000,00 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Wykonawcę przypadek takiego naruszenia,
 
- za przedłużenie zamknięć w wysokości 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy.
 
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
 
8) Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części (w stosunku do części Robót nie odebranych) ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:
 
- zostanie złożony uzasadniony wniosek o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy albo otwarta likwidacja Podwykonawcy,
 
- Podwykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn, nie kontynuuje Robót z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
 
- Podwykonawca realizuje Roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz z dokumentacją projektową, wykonawcą lub przetargową,
 
- Podwykonawca prowadzi uzgodnienia z Zamawiającym z pominięciem Wykonawcy,
 
- Podwykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 
- zaistnieją okoliczności uzasadniające odstąpienie opisane w klauzuli 15 Kontraktu Głównego,
 
- gdy Kontrakt Główny zawarty pomiędzy Konsorcjum, a Zamawiającym został rozwiązany bez względu na przyczynę i zawinienie którejkolwiek ze Stron Kontraktu Głównego.
 
9) Podwykonawca ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części (w stosunku do części Robót nie odebranych) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 
- nie przedstawienia przez Wykonawcę umowy Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia,
 
- zwłoki w regulowaniu należności Wykonawcy względem Podwykonawcy wynoszącej co najmniej 30 dni.
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta