Zawarcie znaczących umów z TORPOL S.A. i Astaldi S.p.A.

Raport bieżący nr 11/2014
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 04 czerwca 2013 r. oraz nr 64/2013 r. z dnia 07 listopada 2013 r. informuje, iż w dniu 20 marca 2014 r. otrzymał podpisaną drugostronnie umowę z dnia 07 marca 2014 r. na kwotę 4.775.625,34 zł netto, zawartą w ramach Konsorcjum Podwykonawców (Pozbud T&R S.A. i REMAXBUD Sp. z o.o.) pomiędzy Emitentem a Konsorcjum spółek: Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu, Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor? Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, reprezentowane przez Torpol S.A. i Astaldi S.p.A., działające jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą NLF Torpol Astaldi s.c. w Łodzi jako Wykonawcą.
 
W związku z powyższym dodatkowe umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z Wykonawcą łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 18.174.962,77 zł netto, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, a mianowicie:
 
1/. Umowa została zawarta w dniu 13 listopada 2013 r.
 
2/. Strony umowy - Konsorcjum spółek: Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu, Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor? Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, reprezentowane przez Torpol S.A. i Astaldi S.p.A., działające jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą NLF Torpol Astaldi s.c. w Łodzi jako Wykonawca oraz Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Emitent - Pozbud T&R S.A.. z siedzibą w Wysogotowie i Remaxbud Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie jako Podwykonawca.
 
3/. Przedmiot umowy są roboty budowlano - montażowe związane z budową dworca Łódź - Fabryczna.
 
4/. Termin realizacji - do 31 marca 2014 r.
 
5/. Wynagrodzenie kosztorysowe ustalono na kwotę 7.495.442,69 zł netto.
 
6/. Podwykonawca zobowiązany jest do zawarcia następujących umów ubezpieczenia:
 
a) umowy ubezpieczenia OC w wysokości 2,500.000,00 zł w terminie 14 dni od zawarcia umowy i dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy,
 
b) umowy ubezpieczenia od ryzyka śmierci lub kalectwa w wyniku działania lub zaniechania Podwykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, na sumę ubezpieczenia w kwocie 50.000,00 zł na każde zdarzenie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
 
c) umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, na sumę ubezpieczenia w kwocie 500.000,00 zł, przy czym ubezpieczenie obejmuje podlimit ubezpieczenia na pracownika w wysokości 50.000,00 zł.
 
7/ Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie gwarancję wystawioną przez bank lub towarzystwo ubezpieczeń, zatwierdzoną przez Wykonawcę. Wysokość kwoty odpowiedzialności gwaranta winna odpowiadać 10 % wartości wynagrodzenia netto bez potrąceń.
 
8/. Podwykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy w następujących przypadkach:
 
a) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
 
b) za przekroczenie terminów zamknięcia poszczególnych robót wskazanych w harmonogramie, za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,5 % wartości brutto poszczególnych prac lub robót, których to dotyczy,
 
c) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad, w okresie usuwania wad wymienionych w powiadomieniu Wykonawcy, w wysokości 1,0% wartości bruttu poszczególnych prac lub robot, których wada dotyczy, za każdy dzień opóźnienia,
 
d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto,
 
e) z tytułu nie spełnienia obowiązku uzyskania od Koordynatora, Inżyniera lub Wykonawcy w określonym terminie uzgodnień lub powiadomień o określonych zdarzeniach, w wysokości 0,1 % kwoty umowy brutto, odrębnie za każdy taki przypadek,
 
f) za nieobecność przedstawiciela Podwykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych w wysokości 10.000,00 zł odrębnie za każdy przypadek,
 
g) za opóźnienie w przekazaniu raportu z postępu prac, w wysokości 10.000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia,
 
h) za opóźnienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki, w wysokości 25.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
 
i) za opóźnienie w uzupełnieniu wysokości wymaganego zabezpieczenia po zlikwidowaniu szkody, w wysokości 25.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
 
j) za naruszenie przepisów bhp i p.poż. na placu budowy, w wysokości 25.000,00 zł odrębnie za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
 
Zapłata kar umownych nie pozbawia Wykonawcy prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 
9/. Termin gwarancji w odniesieniu do robót wynosi 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego.
 
10/. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy w ramach rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, licząc od daty wystawienia przez Inżyniera Świadectwa przejęcia Robót.
 
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).