Zawarcie znaczących umów z Torpol sp. z o.o.

Raport bieżący nr 11/2012 Zawarcie znaczącej umowy z firmą TORPOL Sp. z o.o.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Informacje wymagane § 9 ust. 1 pkt 1-7 cytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Finansów, dotyczące zawartej z firmą Torpol Sp. z o.o. umowy o największej wartości (11.000.000,00 zł netto) przekazane zostały do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 43/2011 z dnia 07 listopada 2011 r.Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 r. otrzymał podpisaną umowę z dnia 10 kwietnia 2012 r. na wartość 2.493.995,45 zł, zawartą pomiędzy firmą Torpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Wykonawcą a Emitentem i firmą Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawcą. W związku z powyższym w okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z firmą Torpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, na łączną wartość 36.254.696,47 zł netto, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, gdyż ich wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta (na dzień 31 grudnia 2011 r. kapitały własne Pozbud T&R S.A. wynosiły 117.585 tys. zł).
 
Agnieszka Lachor - Prokurent