Zawarcie znaczących umów ze Standrew S.C.

Raport bieżący nr 5/2012 Zawarcie znaczącej umowy z Zakładem Przemysłu Drzewnego STANDREW S.C.
 
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 30.01.2012 r. podpisał kolejny załącznik do umowy na zakup wyrobów od Zakładu Przemysłu Drzewnego STANDREW S.C. z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim. W wyniku powyższego transakcje Emitenta z w/w kontrahentem w zakresie kupna - sprzedaży wyrobów na podstawie umowy na zakup wyrobów od STANDREW i na podstawie umowy na sprzedaż wyrobów POZBUD, w okresie od sierpnia 2011 r. opiewają na łączną wartość 9.110.519,76 zł netto (łącznie z niżej opisaną transakcją) i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, gdyż ich wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
 
Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy i transakcji o największej wartości, zrealizowanej z w/w firmą, a mianowicie:
 
1/. Umowa umowa na zakup wyrobów od STANDREW została zawarta w dniu 18 sierpnia 2011 r. w Luboniu,
 
2/. Strony umowy - Zakład Przemysłu Drzewnego STANDREW S.C. jako Sprzedający i POZBUD T&R S.A. jako Kupujący.
 
3/. Przedmiot umowy - zakup przez Emitenta materiału drzewnego i wyrobów z drewna wg specyfikacji oraz w ilości i terminach określonych każdorazowo w załącznikach stanowiących integralną część umowy, załącznik nr 1 do umowy - 320 m3 elementów ościeży drzwi drewnianych.
 
4/. Termin realizacji dostaw - do 31 października 2011 r.
 
5/. Wartość dostaw - 1.315.200,00 zł netto.
 
6/. Zabezpieczenie spłaty należności - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta, złożenie zabezpieczenia warunkuje wejście w życie umowy.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent