Oferta publiczna akcji

Emisja 2008 - IPO

 • Oferta publiczna została przeprowadzona na mocy Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 października 2007 r. oraz Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 stycznia 2008 r.
 • Prospekt emisyjny akcji serii D został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 marca 2008 r.
 • Aneks Nr 1do Prospekt emisyjny akcji serii D został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r.
 • Aneks Nr 2do Prospekt emisyjny akcji serii D został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r.
 • Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 maja 2008 r.; data zakończenia subskrypcji: 27 maja 2008 r.
 • Data przydziału: 29 maja 2007 r.
 • Przedmiotem publicznej oferty było 7.000.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji.
 • Stopa redukcji: redukcja nie wystąpiła. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjęto 8 zapisów na 4 782 858 szt. akcji. W Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjęto 236 zapisów na 1 037 487 akcji.
 • W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 7 podmiotom 4 537 858 akcji, w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 236 osobom 1 037 487 akcji.
 • Cena Emisyjna akcji serii D wyniosła 2,40 zł za jedną akcję.
 • W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono akcje 7 podmiotom, w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono akcje 236 osobom.
 • Nie zawierano umów o subemisję.
 • Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 13.380.828 zł.