13/2008 Zakończenie oferty publicznej

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T & R SA z siedzibą w Luboniu, na podstawie par. 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje informację o zakończonej ofercie publicznej:
 
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 maja 2008 r.; data zakończenia subskrypcji: 27 maja 2008 r.
 
2. Data przydziału: 29 maja 2007 r.
 
3. Przedmiotem publicznej oferty było 7.000.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji.
 
4. Stopa redukcji: redukcja nie wystąpiła.
 
5. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjęto 8 zapisów na 4 782 858 szt. akcji. W Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjęto 236 zapisów na 1 037 487 akcji.
 
6. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 7 podmiotom 4 537 858 akcji, w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 236 osobom 1 037 487 akcji.
 
7. Cena Emisyjna akcji serii D wyniosła 2,40 zł za jedną akcję.
 
8. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono akcje 7 podmiotom, w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono akcje 236 osobom.
 
9. Nie zawierano umów o subemisję.
 
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 13.380.828 zł.
 
11. Na dzień dzisiejszy łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wyniosą ok. 939.400 zł brutto, z czego: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 256.200 zł brutto, - wynagrodzenie subemitentów: 0 pln, - koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok. 378.200 zł brutto, - promocji oferty: ok. 305.000 zł brutto. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
 
12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na 1 akcję serii D (5575345 akcji): 0,17 zł brutto.