17/2008 Zawarcie umowy znaczącej z POL-AQUA SA

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 01.07.2008 roku, realizując porozumienie o współpracy o którym mowa w raporcie bieżącym nr 12/2008, Spółka zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. z siedzibą w Piasecznie.
 
Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej oraz drzwi zewnętrznych dla budynku apartamentowego przy ul. Emilii Plater 10 w Warszawie.
 
Wartość zawartej umowy wynosi 2.785.000 złotych netto.
 
Termin rozpoczęcia prac 20 sierpnia 2008 r., zakończenie prac 20 lutego 2009 r.
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; w przypadku niedotrzymania terminów pośrednich określonych w harmonogramie, Wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, maksymalna wysokość kar umownych wynosi nie więcej niż 10 % wartości umowy.
 
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.