19/2008 Zawarcie umowy znaczącej z PBG SA

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 14 lipca 2008 roku, Spółka zawarła umowę z PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie.
 
Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i montaż stolarki drewnianej okiennej i balkonowej oraz ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej, rolkaset do rolet zewnętrznych, nawietrzników higrosterowanych oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych wraz z ich obróbką tynkarską w ramach zadania Budowa kompleksów w zabudowie mieszkalno-usługowo-handlowej z projektowaniem - Przedsięwzięcie Świnoujście.
 
Wartość zawartej umowy wynosi 2.914.707,07 złotych netto.
 
Termin realizacji umowy 15.07.2008 - 15.12.2008 roku.
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - 15% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy, b. za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowym robót - 0,5% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy, c. za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem umowy - 0,5% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy, d. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 2% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy, e. za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - 15% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy. Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - 15% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
 
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.