2/2008 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

Raport bieżący 2/2008
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że uchwałą z dnia 14.05.2008 r. ustalono ostateczną cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki POZBUD T&R S.A. Ostateczna cena emisyjna dla akcji serii D wynosi 2,40 PLN (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) za jedną akcję.
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie