22/2008 Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 
Zarząd POZBUD T&R S.A., zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku informuje, iż w dniu 24.07.2008 roku Rada Nadzorcza, na podstawie § 11 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008 roku oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.
 
Wybranym podmiotem jest Pani Jadwiga Krajewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Jadwiga Krajewska Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mylnej 21/27, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3312.
 
Z ww. podmiotem zostanie zawarta stosowna umowa na przegląd i badanie sprawozdania finansowego.
 
Emitent korzystała już wcześniej z usług biegłego rewidenta Pani Jadwigi Krajewskiej, która badała sprawozdanie finansowe za 2007 rok, w ramach umowy zawartej przez Emitenta z Eureka Audyting sp. z o.o., podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
 
Emitent informuje, iż wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi.