24/2008 Rejestracja podwyzszenia kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że w dniu 22 sierpnia 2008 roku powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 sierpnia 2008 roku, o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12.802.500 zł do kwoty 18.377.845 zł, wynikającego z emisji 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,0 zł każda akcja.
 
W chwili obecnej na kapitał zakładowy POZBUD Tamp;R S.A. w kwocie 18.377.845 zł składa się 3.894.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 1 zł, 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł, 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł oraz 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.
 
Łączna ilość głosów z wszystkich akcji wynosi 22.271.845, z czego na akcje serii A przypada 7.788.000 głosów, na akcje serii B 3.408.500 głosów, na akcje serii C 5.500.000 głosów, na akcje serii D 5.575.345 głosów.