28/2008 Zawarcie znaczącej umowy z Miastem Poznań

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T and R S.A. informuje, iż w dniu 05.09.2008 roku Spółka jako lider konsorcjum firm zawarła umowę z Miastem Poznań.
 
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji polegajacej na termomodernizacji budynków położonych w Poznaniu przy: ul. Grochowskiej 110, ul. Garczyńskiego 15/17, ul. Słowackiego 43, ul. Śniadeckich 42 oraz na Osiedlu Zwycięstwa 108.
 
Wartość zawartej umowy wynosi 2.903.197,50 złotych netto. Spółka z tytułu pełnienia funkcji lidera konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokosci 195.160 złotych netto, a wartość zamontowanej stolarki okiennej wyniesie 100.000 złotych netto.
 
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 12.02.2009 roku.
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczace kar umownych zgodnie z którymi Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w nastepujących przypadkach: a. za niedotrzymanie terminu realizacji w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji robót lub odbioru prac objętych przedmiotem umowy, lub w okresie objętym gwarancją i rękojmią w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
 
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.