29/2008 Wyznaczenie ostatniego dnia notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że w dniu 16 września 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 693/2008 wyznaczył na 18 września 2008 roku dzień ostatniego notowania 5.575.345 (pięciu milionów pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu czterdziestu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki POZBUD T&R S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPZBDT00021".
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 16 września 2008 r. uchwałę nr 694/2008 w sprawie wprowadzenia z dniem 19 września 2008 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki POZBUD T&R S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
 
a) 3.408.500 (trzy miliony czterysta osiem tysięcy pięćset) akcji serii B,
 
b) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii C,
 
c) 5.575.345 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) akcji serii D.
 
Bogdan Kasprzyk - Wiceprezes Zarządu
Roman Andrzejak - Wiceprezes Zarządu