35/2008 Nabycie aktywów znaczącej wartości

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21.10.2008 r. Spółka nabyła, na podstawie umowy sprzedaży, 50% udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 5.258 m2 wraz z 1/2 budynku hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 1.249,6 m2 położonej w Luboniu przy ul. Przemysłowej 8, gdzie w chwili obecnej znajduje się siedziba Spółki i zakład produkcyjny. Spółka planuje kontynuować ich dotychczasowy sposób wykorzystania. Spółka posiadała dotychczas 50 % udział w w/w prawie użytkowania wieczystego i budynku, w związku z czym stała się obecnie właścicielem 100 % prawa użytkowania wieczystego i budynku. Umowa sprzedaży została zawarta w realizacji umowy przedwstępnej z dnia 24.07.2007 r., opisanej w pkt. 22 Prospektu Emisyjnego Spółki. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie w/w nieruchomości w dniu 17 lipca 2007 r. Cena za w/w zakupiony udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z 1/2 budynku hali produkcyjnej wynosi 5.495.000 złotych, z czego w dniu 22 sierpnia 2007 r. Spółka zapłaciła zaliczkę w wysokości 3.800.000 złotych. Pozostała do zapłaty kwota 1.695.000 złotych zostanie zapłacona w terminie do 23 października 2008 r. Spółka dokonała zakupu ze środków własnych. Wartość ewidencyjna w księgach równa będzie cenie nabycia. Zbywającym nieruchomość była Pani Ewelina Andrzejak - będąca żoną Prezesa Zarządu oraz zarazem znaczny akcjonariusz Spółki. Umowa poza wskazanymi wyżej parametrami nie zawiera innych szczegółowych warunków, o których mowa w § 7 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w szczególności żadnych warunków odbiegających od warunków rynkowych powszechnie stasowanych dla tego typu umów. Aktywa zostały uznane za znaczące z uwagi na kryterium wielkości kapitałów własnych Emitenta.