36/2008 Zawarcie umowy znaczącej z PBG S.A.

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 05 listopada 2008 roku, powziął wiadomość o umowie zawartej z PBG S.A.
 
Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa, montaż i regulacja stolarki drewnianej okiennej i balkonowej oraz ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej, rolkaset do rolet zewnętrznych, nawiewników higrosterowanych oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ich obróbką tynkarską w ramach zadania "Budowa kompleksów w zabudowie mieszkalno - usługowo - handlowej z projektowaniem - Przedsięwzięcie Świnoujście".
 
Wartość zawartej umowy wynosi 3.477.895,92 złotych netto. W terminie 30 dni przed rozpoczęciem prac dla poszczególnych kompleksów Zamawiający wpłaci Wykonawcy na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy zaliczkę w wysokości 15% wartości netto umowy.
 
Termin realizacji umowy 01.02.2009 r. - 30.11.2009 r.
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:
 
a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - 15% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy,
 
b. za każdy dzień opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów określonych szczegółowo w harmonogramie rzeczowym robót - 0,5% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy,
 
c. za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 0,5% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy,
 
d. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 2,0% wartości brutto reklamowanych elementów za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,
 
e. za wykonywanie robót przez dalszych Podwykonawców bez zgody Zamawiającego - w wysokości 15% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy,
 
f. za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 15% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy,
 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:
 
a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 15% wartości brutto wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy.
 
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
Bogdan Kasprzyk - Wiceprezes Zarządu
Roman Andrzejak - Wiceprezes zarządu