38/2008 Zawarcie umów znaczących

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2008 roku, Spółka zawarła jako lider
konsorcjum firm dwie umowy z Miastem Poznań o łącznej wartości 17.054.966,62 złotych netto.
 
Umowa nr 1.
Przedmiotem umowy jest:
1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na renowację i remont budynku przy ul.
Siemiradzkiego 2 w Poznaniu,
2. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,
3. Wykonanie renowacji i remontu budynku przy ul. Siemiradzkiego 2 w Poznaniu.
 
Wartość zawartej umowy wynosi 8.229.591,66 złotych netto. Spółka z tytułu pełnienia funkcji lidera
konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 351.479,58 złotych netto, a wartość zamontowanej
stolarki otworowej wyniesie 1.200.000 złotych netto.
 
Termin realizacji umowy:
1. Wykonanie dokumentacji technicznej - 5 miesięcy od podpisania umowy
2. Wykonanie inwestycji - 15 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Zamawiający jest uprawniony
do naliczenia kary umownej w następujących przypadkach:
a. Za nie dotrzymanie terminów: wykonania projektu budowlanego i dokumentacji technicznej w
wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b. Za nie dotrzymanie terminu realizacji inwestycji w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień opóźnienia,
c. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji inwestycji lub odbioru końcowego w
wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
 
Umowa nr 2.
Przedmiotem umowy jest:
1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na renowację i remont budynku przy ul. Matejki 59
w Poznaniu,
2. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,
3. Wykonanie renowacji i remontu budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.
 
Wartość zawartej umowy wynosi 8.825.374,96 złotych netto. Spółka z tytułu pełnienia funkcji lidera konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 342.268,74 złotych netto, a wartość zamontowanej
stolarki otworowej wyniesie 1.980.000 złotych netto.
 
Termin realizacji umowy:
1. Wykonanie dokumentacji technicznej - 5 miesięcy od podpisania umowy
2. Wykonanie inwestycji - 15 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Zamawiający jest uprawniony
do naliczenia kary umownej w następujących przypadkach:
a. Za nie dotrzymanie terminów: wykonania projektu budowlanego i dokumentacji technicznej w
wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b. Za nie dotrzymanie terminu realizacji inwestycji w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień opóźnienia,
c. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji inwestycji lub odbioru końcowego w
wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
 
Kryterium uznania powyższych umów za znaczące jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.