5/2008 Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący 5/2008
 
Zarząd Spółki Pozbud T and R S.A. oświadcza, że będzie przestrzegał wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, z wyłączeniem zasady określonej w Części III pkt 7 wyżej wskazanego dokumentu, to jest nie są i nie będą powoływane Komitety Rady Nadzorczej. Emitent jest zdania, że z uwagi na skalę działalności Spółki, a także liczebność organów Spółki, zadania komitetów może wypełniać cała Rada Nadzorcza.