6/2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2008

Raport bieżący 6/2008
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu 62-031, przy ul. Przemysłowej 8, wpisanej pod numerem KRS 0000284164, na podstawie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2008 r. na godzinę 10.00. Walne zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 8 w Luboniu.
 
Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał, 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2007 r. do dnia 08.07.2007 r., 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2007 r. do dnia 08.07.2007 r., 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007 r. do dnia 08.07.2007 r., 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. do dnia 08.07.2007 r., 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do dnia 08.07.2007 r., 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2007 r. do dnia 08.07.2007 r., 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 09.07.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 09.07.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 09.07.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 09.07.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 09.07.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 09.07.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w okresie od 09.07.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., 17. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności Spółki, 18. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki - zmiana zasady reprezentowania Spółki, 19. Wolne głosy i wnioski 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 
Proponowane zmiany statutu Spółki:
 
1) dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:
 
§ 2. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. PKD 20.10 Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna, 2. PKD 20.20 Produkcja arkuszy fornirowych, produkcja płytek i sklejek, 3. PKD 20.30 Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 4. PKD 20.40 Produkcja opakowań drewnianych, 5. PKD 20.51 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, 6. PKD 20.52 Produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania, 7. PKD 25.23 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 8. PKD 26.11 Produkcja szkła płaskiego, 9. PKD 26.12 Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego, 10. PKD 26.13 Produkcja szkła gospodarczego, 11. PKD 26.15 Produkcja szkła technicznego, 12. PKD 51.13 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 13. PKD 51.53 Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 14. PKD 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, 15. PKD 60.23 Transport lądowy pasażerski, pozostały, 16. PKD 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, 17. PKD 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, 18. PKD 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, 19. PKD 45.31.C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, 20. PKD 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, 21. PKD 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych i izolacyjnych, 22. PKD 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, 23. PKD 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 24. PKD 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych, 25. PKD 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 26. PKD 45.41.Z Tynkowanie, 27. PKD 45.43.A Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowanie ścian, 28. PKD 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 29. PKD 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 30. PKD 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 31. PKD 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 32. PKD 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, 33. PKD 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 34. PKD 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 35. PKD 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych, 36. PKD 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, 37. PKD 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 38. PKD 45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych, 39. PKD 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych, 40. PKD 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wnoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, 41. PKD 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 42. PKD 45.43.B Sztukatorstwo, 43. PKD 45.44.A Malowanie, 44. PKD 45.44.B Szklenie, 45. PKD 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 46. PKD 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, 47. PKD 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych, 48. PKD 45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych, 49. PKD 45.24.A Budowa portów morskich, 50. PKD 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej, 51. PKD 45.25 A Stawianie rusztowań, 52. PKD 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem, 53. PKD 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych, 54. PKD 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich. 55. PKD 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 56. PKD 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.
 
proponowane brzmienie § 2 statutu:
 
§ 2 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, 2. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 3. PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych, 4. PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 5. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, 6. PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 7. PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 8. PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego, 9. PKD 23.12.Z. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego, 10. PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego, 11. PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, 12. PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli, 13. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 14. PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 15. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 16. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 17. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 18. PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 19. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, 20. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 21. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 22. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 23. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 24. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 25. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 26. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 27. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 28. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 29. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 30. PKD 43.31.Z Tynkowanie, 31. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 32. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 33. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, 34. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 35. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 36. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 37. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 38. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 39. PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach, 40. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 41. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 42. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, 43. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 44. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 45. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 46. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, 47. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 48. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 49. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 50. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 
2) dotychczasowe brzmienie § 7 statutu: § 7. 1. Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). 3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.
 
proponowane brzmienie § 7 statutu: § 7. 1. Prezes i Wiceprezes Zarządu reprezentują Spółkę samodzielnie, zaś pozostali członkowie Zarządu lub prokurent tylko łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu. 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). 3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.