11/2009 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 260), ulegają zmianie określone w raporcie bieżącym nr 1/2009 z dnia 7.01.2009 r. terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:
1. Raporty kwartalne POZBUD T&R S.A. zostaną przekazane:
- raport kwartalny za I kwartał 2009 r. – 15 maja 2009 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2009 r. – 16 listopada 2009 r.
2. Raport roczny za 2008 r. zostanie przekazany 30 kwietnia 2009 r.
3. Raport półroczny za I półrocze 2009 r. zostanie przekazany 31 sierpnia 2009 r.
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż zgodnie z par. 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2009 roku.