13/2009 Zawarcie umowy znaczącej z POL-AQUA S.A.

Raport bieżący nr 13/2009
Podstawa prawna: 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 06.04.2009 roku powziął wiadomość o zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. z siedzibą w Piasecznie.
 
Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i montaż stolarki okiennej, drzwiowej i fasady drewnianej w ramach zadania "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Górskiego 6 w Warszawie".
 
Wartość zawartej umowy wynosi 2.500.000,00 złotych netto. 
 
Termin realizacji umowy wynosi od -15.05.2009 r. do -30.07.2009 r. 
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci kary:
  • w razie niedotrzymania terminu zakończenia prac określonych w umowie - w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia określonego umową za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna wysokość kar wynosi 15% wartości umowy.
  • w razie niedotrzymania terminów pośrednich określonych w umowie - w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia netto określonego umową za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna wysokość kar wynosi 15% wartości umowy.
  • w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej - w wysokości 10% wynagrodzenia,
  • w razie opóźnienia w terminie rozpoczęcia lub zakończenia usuwania lub naprawy wad i naprawy usterek w okresie gwarancji lub rękojmi albo odmowy ich usunięcia lub naprawy, Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej - w wysokości 0,5% wartości okna bez wad, które ma być naprawione lub wymienione, za każdy dzień opóźnienia.
  • w razie naruszenia obowiązków i zasad BHP, bezpieczeństwa oraz higieny pracy i prowadzonych prac oraz przepisów przeciwpożarowych, przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska oraz obowiązku utrzymania porządku na budowie Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości - w wysokości 1500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset) za każde naruszenie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego przez Zamawiającego.
 
Zarząd Spółki przekazuje informację o niniejszej umowie, z uwagi na fakt, że jest ona realizacją porozumienia o współpracy, o którym mowa była w raporcie bieżącym nr 12/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
 
Roman Andrzejak - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Lachor - Prokurent