14/2009 Zwołanie ZWZA na 18 maja 2009 r.

Raport bieżący 14/2009
 
Podstawa Prawna:     Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu 62-031, przy ul. Przemysłowej 8, wpisanej pod numerem KRS 0000284164, na podstawie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2009 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 8 w Luboniu.
 
Walne zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 8 
w Luboniu.
 
Porządek obrad obejmuje:
 
1.         Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 
2.         Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 
3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 
4.         Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 
5.         Przyjęcie porządku obrad.
 
6.         Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
 
7.         Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
 
8.         Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
 
9.         Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
 
10.      Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
 
11.      Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
 
12.      Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
 
13.      Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej,
 
14.      Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
 
15.      Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
 
16.      Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki - zmiana zasady reprezentowania Spółki.
 
17.      Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki - zmiana zasad ważności uchwał i sposobu głosowania.
 
18.      Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 
19.      Wolne głosy i wnioski.
 
20.      Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 
 
 
Proponowane zmiany statutu Spółki:
 
 
 
1)    Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu:
 
„§ 7.       1.   Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
 
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
 
3.   W razie dokonania czynności z naruszeniem ust 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę."
 
 
 
Proponowane brzmienie § 7 Statutu:
 
„§ 7.       1. Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.
 
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
 
3.   W razie dokonania czynności z naruszeniem ust 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę."
 
 
 
2)    Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu:
 
„§15.     1.     Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
 
2.   W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
 
3.   Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania."
 
 
 
Proponowane brzmienie § 15 Statutu:
 
„§15.     1.     Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
 
2.   W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
 
3.   Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania, oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych."
 
 
 
Zarząd POZBUD S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: Zgromadzenie) przysługuje:
 
1)       akcjonariuszom uprawnionym z imiennych akcji uprzywilejowanych serii A wpisanym do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Zgromadzenia,
 
2)       akcjonariuszom posiadającym akcje zdematerializowane, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Luboniu, ul. Przemysłowa 8 (I piętro, sekretariat) co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 11 maja 2009 r. do godziny 16.00, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
 
 
 
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 10.00 do 11.00. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.