16/2009 Zawarcie umowy znaczącej z HYDROBUDOWĄ 9

Raport bieżący 16/2009
 
Podstawa Prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A.  informuje, iż w dniu 28.04.2009 roku podpisał umowę  z HYDROBUDOWĄ 9 Przedsiębiorstwem Inżynieryjno - Budowlanym  Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.
 
Przedmiotem umowy jest  kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż ślusarki aluminiowej, stalowej oraz okładziny elewacyjnej przez POZBUD T&R S.A. w ramach inwestycji prowadzonej pod nazwą: „Budowa budynku biurowo-usługowego z podziemnymi parkingami  przy ulicy Góreckiej 1 w Poznaniu".
 
Wartość zawartej umowy wynosi  16.100.000,00 złotych netto.
 
Realizacja umowy będzie następowała od  II/III kwartału 2009 r. (14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego) do 31.12.2009 r. (30 tygodni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego).
 
 
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi wykonawca zapłaci kary:
 
a)    w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 
b)    za każdy dzień opóźnienia realizacji etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie - 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto. Powyższe dotyczy również terminów pośrednich ,
 
c)    za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,
 
Wykonawca będzie uprawniony do żądania kary umownej:
 
a)   w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 
Maksymalna wysokość wszystkich kar umownych, którą może zapłacić jedna ze stron wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
 
Ponadto strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.