18/2009 Informacja o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania przez PARP

Raport bieżący nr 18/2009
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o umieszczeniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku spółki POZBUD T&R S.A. o dofinansowanie na liście wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach I rundy dla działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioskowane przez POZBUD T&R S.A. dofinansowanie wynosi 60 % kosztów projektu, to jest kwotę 6,2 mln zł (całkowita wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizację rzeczonego projektu wynosi 12,4 mln zł, w tym wydatki kwalifikowane 10,3 mln zł).
 
Projekt objęty dofinansowaniem to "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach". 
 
Emitent szacuje, że inwestycja na dzień dzisiejszy jest zrealizowana w ponad 80%, a jej dotychczasowe sfinansowanie nastąpiło ze środków pozyskanych z emisji publicznej akcji serii D oraz ze środków własnych.
 
Informację o zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka przekaże odrębnym komunikatem, niezwłocznie po jej podpisaniu.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent