20/2009 Zawarcie umowy znaczącej z OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak Spółka Jawna

Raport bieżący 20/2009
 
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 04.05.2009 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak Spółka Jawna z siedzibą w Grodzisku Wlkp.
Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa i montaż ślusarki aluminiowej, stalowej oraz okładziny elewacyjnej przez OPAL Spółka Jawna na rzecz POZBUD T&R S.A. w ramach inwestycji prowadzonej pod nazwą: "Budowa budynku biurowo-usługowego z podziemnymi parkingami przy ulicy Góreckiej 1 w Poznaniu". 
Wartość zawartej umowy wynosi 14.900.000,00 złotych netto. Realizacja umowy będzie następowała od II/III kwartału 2009 r. (14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego) do 31.12.2009 r. (30 tygodni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego).
 
OPAL Spółka Jawna będzie podwykonawcą POZBUD T&R S.A. w ramach umowy POZBUD T&R S.A. z Hydrobudową 9, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2009 z dnia 28.04.2009 r.
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi wykonawca zapłaci kary:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
b) za każdy dzień opóźnienia realizacji etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie - 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto. Powyższe dotyczy również terminów pośrednich ,
c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,
Wykonawca będzie uprawniony do żądania kary umownej: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
Maksymalna wysokość wszystkich kar umownych, którą może zapłacić jedna ze stron wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
Ponadto strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.