21/2009 Zawarcie umów znaczących z PIECOBIOGAZ S.A.

Raport bieżący nr 21/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 06.05.2009 roku powziął wiadomość o zawarciu trzech umów znaczących z PIECOBIOGAZ S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 
Przedmiotem pierwszej umowy jest wykonanie na rzecz PIECOBIOGAZ S.A. stolarki otworowej zabytkowej wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego łukowej stolarki, w inwestycji prowadzonej w budynkach objętych ochroną konserwatorską w Grudziądzu przy ul. Legionów.
 
Wartość zawartej umowy wynosi netto 7.800.000,00 złotych. 
 
Realizacja umowy będzie następowała począwszy od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010 r. 
 
Przedmiotem drugiej umowy jest wykonanie na rzecz PIECOBIOGAZ S.A. robót budowlanych wraz z wykonaniem stolarki otworowej oraz przeszkleń ogrodu zimowego w siedzibie własnej PIECOBIOGAZ w Poznaniu przy Truskawieckiej 11.
 
Wartość zawartej umowy wynosi netto 6.000.000,00 złotych. 
 
Realizacja umowy będzie następowała począwszy od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010 r. 
 
W wyżej wskazanych umowach zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci kary:
 
- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 
- z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia,
 
- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia.
 
Wykonawca będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia z tytułu odstąpienia od wykonania umowy 
 
Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
Przedmiotem trzeciej umowy jest wykonanie przez PIECOBIOGAZ S.A. na rzecz POZBUD T&R S.A. robót budowlanych w oddziale spółki w Słonawach, polegających na rozbiórce starej hali magazynowej, budowie nowej hali produkcyjnej przeznaczonej pod produkcję drzwi wewnętrznych, opracowaniu dokumentacji techniczno-projektowej wymaganej do uzyskania stosownych pozwoleń określonych prawem budowlanym oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
 
Wartość zawartej umowy wynosi netto 5.000.000,00 złotych. 
 
Realizacja umowy będzie następowała począwszy od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010 r. 
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci kary:
 
- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 
- za każdy dzień opóźnienia realizacji robót 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto. 
 
- za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,
 
Wykonawca będzie uprawniony do żądania kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
 
Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat. 
 
Maksymalna wysokość wszystkich kar umownych, którą może zapłacić jedna z Stron wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż wartość każdej z nich przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Agnieszka Lachor - Prokurent