28/2009 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2009

Raport bieżący nr 28/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 21 maja 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Statutem Spółki, dokonała wyboru firmy Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Praskiej 6/5, KRS 0000259268, do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2009 r. Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115. Emitent nie korzystał z usług tego podmiotu w przeszłości. Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent