30/2009 Zawarcie umowy znaczącej z MIR-BUD

Raport bieżący nr 30/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 05.06.2009 roku zawarł umowę znaczącą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause z siedzibą w Szczytnikach.
 
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych na rzecz POZBUD T&R S.A. , który jest generalnym wykonawcą inwestycji prowadzonej w siedzibie PIECOBIOGAZ S.A. w Poznaniu przy Truskawieckiej 11 (o której informował w raporcie bieżącym nr 21_2009).
 
Wartość zawartej umowy na roboty budowlane wynosi netto 4.100.000,00 złotych. 
 
Realizacja umowy będzie następowała począwszy od dnia zawarcia umowy do 30.11.2010 r. 
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci kary:
 
- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 
- z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia,
 
- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia.
 
Wykonawca będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia z tytułu odstąpienia od wykonania umowy 
 
Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Agnieszka Lachor - Prokurent