31/2009 Zmiana udziału w głosach przez znacznego akcjonariusza INWEST CONSULTING S.A.

Raport bieżący nr 31/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Zarząd Spółki POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki Inwest Consulting S.A. o zmniejszeniu udziału w głosach ogółem poniżej 5 %:
 
W wyniku zbycia akcji w wyniku transakcji pakietowej w dniu 22 czerwca 2009 r. 200.000 akcji zwykłych, spółka Inwest Consulting S.A. posiada 1.026.050 akcji zwykłych spółki POZBUD T&R S.A., uprawniających do 1.026.050 głosów, co stanowi 5,58 % w kapitale zakładowym i 4,61 % w ogólnej liczbie głosów w spółce. Przed zbyciem ww. akcji Inwest Consulting S.A. posiadał 1.226.050 akcji, uprawniających do 1.226.050 głosów, co stanowiło 6,67 % w kapitale zakładowym i 5,50 % w ogólnej liczbie głosów. Podmioty zależne Inwest Consulting S.A. nie posiadają akcji POZBUD T&R S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent