32/2009 Zmiana znaczącej umowy kredytowej

Raport bieżący nr 32/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 lipca 2009 r. otrzymał podpisany aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 5.02.2009 r., zawartej z Bankiem Millenium S.A. (raport bieżący nr 6/2009 z dnia 6 lutego 2009 r.). W drodze zawartego aneksu, zmianie uległo oprocentowanie kredytu, które określono w oparciu o zmienną stopę referencyjną EURIBOR 3M powiększoną o marżę Kredytodawcy w wysokości 2,80 p.p. w skali roku. Jednocześnie zmieniono warunki zabezpieczenia kredytu - po ustanowieniu zastawu rejestrowego na linii do produkcji okien WEINIG UC - Matic wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, Bank zwolni 50 % uprzednio przewłaszczonej na zabezpieczenie kwoty pieniężnej, tj. kwotę 2.750.000 PLN.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent