34/2009 Zawarcie umowy znaczącej o dofinansowanie projektu

Raport bieżący nr 34/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki POZBUD T&R S.A. informuje, że w dniu 02.09.2009 roku zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę, której przedmiotem jest udzielenie Emitentowi dofinansowania na realizację projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach" ze środków publicznych w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
 
Wartość umowy, tj. wielkość dofinansowania z PARP wynosi 5.160.297,57 zł. Emitent informuje, że wartość dofinansowania uległa zmniejszeniu o kwotę 1.032.059,51 zł w porównaniu do wielkości przekazanej w raporcie bieżącym nr 18/2009 z uwagi na fakt, iż przedsiębiorstwo Emitenta, ze względu na wzrost zatrudnienia, pierwotnie zakwalifikowane do grupy małych przedsiębiorstw, zostało ostatecznie zakwalifikowane do kategorii średnich przedsiębiorstw, co oznacza zmniejszenie możliwej kwoty dofinansowania.
 
Otrzymane dofinansowanie wynosi 50 % kosztów projektu, to jest kwotę 5.160.297,57 zł (całkowita wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizację rzeczonego projektu wynosi 12,4 mln zł, w tym wydatki kwalifikowane 10,3 mln zł).
 
Otrzymanie płatności w ramach dofinansowania warunkowane jest zakończeniem projektu, w tym posiadaniem wkładu własnego przez Emitenta, oraz jego prawidłowym rozliczeniem. 
 
Postanowienia umowy z PARP są zgodne ze standardem obowiązującym dla tego rodzaju umów. Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. 
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent