35/2009 Zawarcie umowy znaczącej z HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Raport bieżący nr 35/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 03.09.2009 roku, działając jako partner konsorcjum zawarł umowę znaczącą z HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z Siedzibą w Wysogotowie.
 
Przedmiotem umowy realizowanej przez konsorcjum jest dostawa i montaż elementów stolarki oraz ślusarki dla zadania "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu, dla potrzeb EURO 2012 w zakresie wykonania I i III trybuny wraz zadaszeniem trybun I, II i III".
 
Wartość zawartej umowy wynosi 8.266.007,66 złotych netto. 
 
Spółka jako partner konsorcjum, z tytułu dostawy i montażu stolarki aluminiowej, otrzyma wynagrodzenie w wysokość 5.800.000,00 złotych netto.
 
Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustalono na 16.11.2009 r. Termin zakończenia prac strony ustaliły na 28.05.2010 r.
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w następujących przypadkach:
 
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy - 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie,
 
b) za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu robót będących przedmiotem umowy - 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie,
 
c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu w którym miało nastąpić usunięcie wady,
 
d) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie,
 
e) w przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz obowiązków Podwykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaprzestania naruszeń - w wysokości 0,005% wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie,
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci kary:
 
- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
- z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia,
- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia.
 
Wykonawca będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia z tytułu odstąpienia od wykonania umowy
 
Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent