36/2009 Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Spółki POZBUD T&R S.A. informuje, że w dniu 25 września 2009 r. otrzymał zawiadomienia od Wiceprezesa Zarządu POZBUD T&R S.A., pana Romana Andrzejaka o zwiększeniu udziału w głosach ogółem powyżej 20 % oraz od Członka Rady Nadzorczej POZBUD T&R S.A. pani Magdaleny Andrzejak o zmniejszeniu udziału w głosach ogółem poniżej 10%. Zmiana udziału w głosach ww. akcjonariuszy wynika z umowy darowizny zawartej pomiędzy małżonkami Andrzejak
 
W wyniku zawarcia umowy darowizny w dniu 22 września 2009 r., Wiceprezes Zarządu POZBUD T&R S.A., pan Roman Andrzejak nabył 2.204.900 akcji zwykłych, w związku z czym posiada 1.483.000 akcji imiennych uprawniających do 2.966.000 głosów, co stanowi 8,07 % w kapitale i 13,32 % w głosach oraz 2.477.775 akcji zwykłych uprawniających do 2.477.775 głosów, co stanowi 13,48 % w kapitale i 11,13 % w głosach.
 
Łącznie Wiceprezes Zarządu POZBUD T&R S.A., pan Roman Andrzejak posiada 3.960.775 akcji uprawniających do 5.443.775 głosów, co stanowi 21,55 % w kapitale i 24,44 % w głosach.
 
Przed nabyciem ww. akcji Wiceprezes Zarządu POZBUD T&R S.A., pan Roman Andrzejak posiadał 1.483.000 akcji imiennych uprawniających do 2.966.000 głosów, co stanowi 8,07 % w kapitale i 13,32 % w głosach oraz 272.875 akcji zwykłych uprawniających do 272.875 głosów, co stanowi 1,48 % w kapitale i 1,23 % w głosach.
 
Przed nabyciem ww. akcji Wiceprezes Zarządu POZBUD T&R S.A., pan Roman Andrzejak posiadał łącznie 1.775.875 akcji, uprawniających do 3.238.875 głosów, co stanowiło 9,55 % w kapitale zakładowym i 14,54 % w ogólnej liczbie głosów.
 
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
Jednocześnie, jako członek Zarządu spółki, wypełniając dyspozycję art. 160 ustawy o obrocie, Wiceprezes Zarządu POZBUD T&R S.A., pan Roman Andrzejak wskazał, że nabycie akcji w liczbie 2.204.900 sztuk nastąpiło w dniu 22 września 2009 r., w drodze umowy darowizny, nieodpłatnie.
 
W wyniku zawarcia umowy darowizny w dniu 22 września 2009 r. pani Magdalena Andrzejak zbyła 2.204.900 akcji zwykłych, w związku z czym posiada 464.600 akcji imiennych uprawniających do 928.000 głosów, co stanowi 2,52 % w kapitale i 4,17 % w głosach oraz 953.600 akcji zwykłych uprawniających do 953.600 głosów, co stanowi 5,19% w kapitale i 4,28 % w głosach.
 
Łącznie pani Magdaleny Andrzejak posiada 1.417.600 akcji uprawniających do 1.881.600 głosów, co stanowi 7,71% w kapitale i 8,45 % w głosach.
 
Przed zbyciem ww. akcji pani Magdalena Andrzejak posiadała 464.600 akcji imiennych uprawniających do 928.000 głosów, co stanowi 2,52 % w kapitale i 4,17 % w głosach oraz 3.158.500 akcji zwykłych uprawniających do 3.158.500 głosów, co stanowi 17,19% w kapitale i 14,18 % w głosach.
 
Przed zbyciem ww. akcji pani Magdalena Andrzejak posiadała łączenie 3.622.500 akcji, uprawniających do 4.086.500 głosów, co stanowiło 19,71 % w kapitale zakładowym i 18,35 % w ogólnej liczbie głosów.
 
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
Jednocześnie, pani Magdaleny Andrzejak jako członek Rady Nadzorczej spółki, wypełniając dyspozycję art. 160 ustawy o obrocie, wskazała że zbycie akcji w liczbie 2.204.900 sztuk nastąpiło w dniu 22 września 2009 r., w drodze umowy darowizny, nieodpłatnie.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent