38/2009 Umowy znaczące zawarte z firmą MIR-BUD

Raport bieżący nr 38/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26.10.2009 zawarł z PHPU MIR-BUD Mirosław Klause umowę na dostawę stolarki okiennej, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 5.585.781,45 PLN netto.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje szczegółowe informacje dotyczące umowy o największej wartości:
 
1)Umowa została zawarta w dniu 20.05.2009 r. i zmieniona aneksem z dnia 15.06.2009 r.
 
2)Przedmiotem umowy jest wykonanie przez POZBUD T&R S.A. prac w zakresie robót przygotowawczych pod inwestycję w Łebie. Termin realizacji umowy określono na 31.12.2009 r.
 
3)Wynagrodzenie wynosi 3.500.000 PLN netto. 
 
4)W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 
a)za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów prac w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. Za opóźnienie w realizacji umowy w stosunku do określonego terminu zakończenia robót w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
 
b)za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 
 
c)za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
 
d)Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent