39/2009 Umowa znacząca z DM Developer Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 39/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26.10.2009 otrzymał podpisaną umowę znaczącą z dnia 19.10.2009 z firmą DM Developer Sp. z o.o.
 
Przedmiotem umowy jest zlecenie przez DM Developer na rzecz POZBUD T&R S.A. wykonania następujących prac: 
 
a)robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu, dostawie i montażu stolarki otworowej oraz wykonaniu pozostałych robót budowlanych, polegających na wybudowaniu 16 lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej i oddaniu ich wykończenia w tzw. "stanie developerskim",
 
b)robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu, dostawie i montażu stolarki otworowej oraz wykonaniu pozostałych robót budowlanych, polegających na wybudowaniu 3 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i oddaniu ich wykończenia w tzw. "stanie developerskim".
 
Wynagrodzenie Pozbud T&R S.A. za wykonanie prac określonych w lit. a powyżej wyniesie 3.500.000 PLN netto, za wykonanie prac określonych w lit. b powyżej 920.000 PLN netto. Łączne wynagrodzenie z tytułu umowy wyniesie zatem 4.420.000 PLN netto.
 
Termin zakończenia prac strony określiły na 31.05.2010 r.
 
W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 
a)w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 
b)za każdy dzień opóźnienia realizacji etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie - 0,1 % wynagrodzenia umownego netto. Powyższe dotyczy również terminów pośrednich ,
 
c)za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. 
 
d)za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,
 
Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent