42/2009 Informacja o przekroczeniu progu 5% w głosach

Raport bieżący nr 42/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. informuje, że w dniu 12.11.2009 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie od SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 5% w głosach ogółem w spółce Pozbud T&R S.A.
 
SKARBIEC TFI S.A., działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami i Skarbiec Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty, poinformował, że w wyniku nabycia przez Skarbiec FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA i Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-AKTYWNEJ ALOKACJI w dniu 2 listopada 2009 r. (rozliczenie transakcji w KDPW) akcji spółki Pozbud T&R S.A., udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu przekroczył próg 5%.
 
Przed nabyciem akcji Spółki, na dzień 30.10.2009 r., Fundusze posiadały łącznie 1.064.223 akcje spółki, co stanowiło 5,79 % w kapitale zakładowym. Akcje uprawniały do 1.064.223 głosów, co dawało 4,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
Po nabyciu akcji Spółki, Fundusze posiadają ogółem 1.132.434 akcji spółki, co stanowi 6,16% udziału w kapitale. Akcje uprawniają do 1.132.434 głosów, co daje 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Pozbud T&R S.A.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent